Warunki korzystania z serwisu

1.Odwiedzający/użytkownik strony i serwisu internetowego GR. SARANTIS S.A. powinni uważnie przeczytać niniejsze warunki użytkowania, a w przypadku braku zgody odnośnie podanych warunków ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z SERWISU. W przeciwnym razie uznaję się, że użytkownik akceptuję i zgadza się na poniższe warunki. Informacje prawne i niniejsze warunki są regulowane na wszystkich stronach internetowych GR. SARANTIS S.A. o ile nie zaznaczono tego na konkretnej stronie.

2.Ograniczenie odpowiedzialności prawnej: wchodząc na niniejszą stronę odwiedzający/użytkownicy strony i serwisu internetowego GR. SARANTIS S.A. akceptują, iż ponoszą oni odpowiedzialność za użytkowanie strony, jak również fakt, że żadna ze stron zaangażowana w tworzenie, produkcję strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności nawet za pojawiające się problemy w serwisie. Stwierdza się, że firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe lub pośrednie szkody lub koszty i opłaty wszelkiego rodzaju (w tym opłaty prawne, opłaty ekspertów lub inne wydatki), które mogą powstać bezpośrednio lub pośrednio z dostępu, korzystania lub odkrywania obecnej strony internetowej lub pobierania jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów, filmów i plików audio z niniejszej strony internetowej, w tym orientacyjnie, ale bez ograniczeń, wszystko, co może wynikać z wirusów, błędów, ludzkiego działania lub zaniechania działania, z dowolnego komputera, linii telefonicznej, sprzętu komputerowego, oprogramowania, awarii programu lub innego błędu, pominięcie lub opóźnienie w transmisji z komputera lub połączenia sieciowego.

3. GR. SARANTIS S.A., bez gwarancji i odpowiedzialności, robi najlepsze możliwe wysiłki w celu zapewnienia, iż informacje i cała zawartości strony internetowej są regulowane przez maksymalną dokładność, przejrzystość, aktualność, kompletność i dostępność. W żadnym przypadku GR. SARANTIS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą być poniesione przez odwiedzających/użytkowników niniejszej strony.

4. Prawa własności intelektualnej i przemysłowej: Całkowita zawartości niniejszej strony , w tym, lecz bez ograniczenia, teksty, nazwy, znaki towarowe, logo , grafiki, wyświetlacze , zdjęcia, pliki audio lub wideo i ogólnie wszelkiego rodzaju pliki stanowią własność intelektualną GR. SARANTIS S.A. i są regulowane przez krajowe i międzynarodowe przepisy o własności intelektualnej , z wyjątkiem wyraźnie uznanych praw osób trzecich. Dlatego powielanie, publikowanie, kopiowanie, przechowywanie, sprzedaż, przesyłanie, dystrybucja, emisja, realizacja, pobieranie, tłumaczenie i zmiana w jakikolwiek sposób w części lub w podsumowaniu są wyraźnie zabronione bez wyraźnej uprzedniej zgody GR. SARANTIS S.A., chyba że zaznaczono inaczej w teraźniejszości. Odwiedzający/użytkownik akceptuje, że wszystko co zostało zawarte na stronach niniejszego serwisu stanowi prawo autorskie lub własność intelektualną GR. SARANTIS S.A. lub osób trzecich (stosowanych w ramach umowy licencyjnej), a zatem nieuprawnione użycie może doprowadzić do nałożenia grzywny lub kary.

5. Użytkownik/ odwiedzający niniejszej strony musi stosować się do przepisów greckich i europejskich jak również do Prawa Międzynarodowego oraz odpowiedniego ustawodawstwa, które jest regulowane przez telekomunikację, a także muszą powstrzymywać się od jakiegokolwiek nielegalnego i niewłaściwego korzystania z treści i usług niniejszej strony internetowej. Wszelkie uszkodzenia, które mogą być spowodowane na niniejszej stronie internetowej i pochodzą od złego lub niewłaściwego użytkowania odpowiednich usług przez użytkownika/ odwiedzającego jest wyłącznie w gestii użytkownika/odwiedzającego.

6. Nielegalne lub niewłaściwe zachowanie: Użytkownik/odwiedzający niniejszą stronę nie powinien publikować lub przesyłać na ową stronę internetową żadnych pornograficznych, nieprzyzwoitych, bezbożnych, grożących nielegalnych materiałów lub innych, które mogłyby zachęcać do zachowania i mogłoby stanowić przestępstwo zagrożone odpowiedzialnością cywilną lub naruszając w inny sposób prawo. Chociaż GR. SARANTIS S.A.  lub inne strony, które mogą być zaangażowane w tworzenie, produkcję i wydawanie niniejszej strony internetowej mogą monitorować, zmieniać transmisję. GR. SARANTIS S.A. i wszystkie zaangażowane w tworzenie, produkcję lub wydawanie  niniejszej strony internetowej jednostki nie ponoszą odpowiedzialności, która może wynikać z treści, w tym orientacyjnie, ale bez ograniczeń, dotyczących  zniesławienia, obrazy, bluźnierstwa lub naruszenie praw autorskich.

7. Hiperłącza: Chociaż obecna strona może być połączona z innymi stronami nie jest odpowiedzialna za treści i usługi z innych stron internetowych, które są określane przez hiperłącza lub banery ani nie bierze odpowiedzialności za ich dostępność. GR. SARANTIS S.A. zrzeka się wszelkiego bezpośredniego lub pośredniego zatwierdzenia, aprobaty, związku, sponsoringu lub partnerstwa z owymi stronami chyba, że wyraźnie zostanie to zaznaczone. Wchodząc na poniższą stronę internetową użytkownik/odwiedzający ją przyznaję, iż GRUPA SARANTIS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, które mogą wyniknąć w trakcie wizyty/wykorzystywania stron internetowych, do których odnosi się niniejsza strona poprzez linki oraz które są w wyłącznej gestii poszczególnych witryn.

8. Rewizja obecnych warunków: GR. SARANTIS S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej informacji prawnej w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia lub zobowiązania. Użytkownicy powinni sprawdzać ewentualne zmiany za każdym razem i biorąc pod uwagę dalsze korzystanie z witryny uważa się, iż użytkownicy akceptują zmienione warunki. W przeciwnym razie powinni powstrzymać się od używania/ odwiedzania niniejszej strony internetowej. 

9. Obowiązujące prawo: Ta specyficzna umowa dotycząca użytkowania jest regulowana przez Przepisy Prawa Greckiego, przepisy i regulacje Prawa Europejskiego oraz przez odpowiednie przepisy międzynarodowe. Ta umowa jest również interpretowana zgodnie z zasadami dobrej woli, etyki biznesu i prawami zarówno finansowymi jak i społecznymi. Jeśli przepis jest uważany za sprzeczny z prawem, a zatem nieważny lub podlega podważeniu w związku z tym na mocy prawa przestaje on obowiązywać bez wpływu na ważność pozostałych postanowień. Żadne zmiany warunków niniejszej umowy nie będą brane pod uwagę i nie będą stanowić części umowy jeśli taka zmiana nie została wyrażona w formie pisemnej i nie została wprowadzona do niniejszej umowy. Odpowiedzialnymi sądami  za możliwe różnice wynikające z tych umów są sądy w Atenach.

10. Zarządzanie i ochrona Danych Osobowych użytkowników niniejszej strony internetowej podlega warunkom niniejszej sekcji oraz odpowiednim przepisom prawa greckiego (ustawa 2472/1997 jako uzupełnienie decyzji Greckiego Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych, dekrety prezydenckie 207/1998 i 79 /2000 oraz art. 8 ustawy 2819/2000 ) i prawa europejskiego     (dyrektywy WE 95/46/WE i 97/66/WE). Ewentualne przyszłe stosowne rozporządzenie stanowi przedmiot niniejszego rozdziału. Jeżeli użytkownik/odwiedzający nie zgadza się z warunkami ochrony danych osobowych, które są zawarte w niniejszym rozdziale, to w związku z tym on/ona nie może korzystać z usług niniejszej strony. Obecna strona wymaga od odwiedzających/użytkowników podania danych osobowych . Użytkownik/ odwiedzający wyraźnie wyraża zgodę na wykorzystanie jego/jej danych osobowych przez GR. SARANTIS S.A. w celach promocyjnych i marketingowych . Obecna strona internetowa zapewnia osobisty charakter informacyjny i nie może ujawniać żadnych informacji osobom trzecim (z wyjątkiem określonych w ustawie i tylko wobec organów regulacyjnych). Obecna strona zachowuje pliki z danymi osobowymi, które są wysyłane przez odwiedzających/użytkowników wyłącznie do celów komunikacji, celów statystycznych oraz w celu poprawy świadczonych usług i część lub całość tych informacji może być przetwarzane dla celów statystycznych , badań rynku lub do poprawy świadczonych usług, a także do celów promocyjnych i marketingowych. Osoby odwiedzające/użytkownicy mogą skontaktować się z odpowiednim działem pod numerem telefonu + 30 210 6173 000 lub na adres GR. SARANTIS S.A. ( 26 Amarousiou - Halandriou Street, 15125 Marousi , Ateny ) w celu ustalenia istnienia jego/jej akt osobowych i zwrócenie się z prośbą o korekty , zmianę lub ich usunięcie.

11. Obecnie strona używa plików „cookies”, jest to technologia używana do identyfikacji konkretnych serwisów i stron na obecnej stronie dla odwiedzającego/użytkownika. Cookies to małe pliki tekstowe (4KB), które mogą być przechowywane na dysku twardym każdego użytkowania bez możliwości uzyskania informacji na temat jakiegokolwiek pliku lub dokumentu z komputera użytkownika. Cookies są używane, po to aby ułatwić użytkownikom dostęp do konkretnych stron i serwisów obecnej strony lub dla celów statycznych. Użytkownik może skonfigurować swój serwer w taki sposób, aby być każdorazowo powiadamianym czy dana strona/ serwis wykorzystuje pliki cookies, jak również można ustawić brak akceptacji na użycie plików cookies.

12. Wymagana jest zgodna rodziców/opiekunów użytkowników poniżej 18 roku życia, którzy umieszczają swoje dane personalne na stronie GR. SARANTIS S.A.

 

Pliki cookie są ważne dla sprawnego działania strony i poprawy jakości korzystania z Internetu. Kliknij "Zaakceptuj", aby kontynuować lub wybierz "Dowiedz się więcej", aby zobaczyć szczegółowe opisy plików cookie.
Dowiedz się więcej Akceptuje ciasteczka